Propostes de política lingüística d’ICV

El programa electoral d’Iniciatica per Catalunya Verds (202 pàgines) recull un apartat específic per a la llengua catalana on queden recollides totes les mesures que el partit proposa en aquest camp. Abans de les mesures més concretes, hi ha un preàmbul que és una declaració d’intencions dels grans eixos que defensa ICV per a la política lingüística. Els ecosocialistes consideren que el ple desenvolupament de la llengua passa, en primer lloc, perquè els catalanoparlants usin el català en tots els seus entorns quotidians, la transmetin intergeneracionalment i facilitin contextos d’ús als nous parlants. Segonament, plantegen que el català sigui la llengua d’identificació col·lectiva. I en tercer terme, proposen treballar des de l’àmbit polític per assegurar-ne la vitalitat.

Baixant en l’àmbit de les propostes, ICV és favorable a la bilingüització efectiva de la població no catalanoparlant; per fer-ho preveu resoldre els problemes pressupostaris del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Vol recuperar el prestigi de la llengua i incorporar-lo plenament a les TIC. Es mostra contundent amb l’aplicació del Reglament d’ús del català, especialment amb el deure de conèixer les dues llengües oficials i el dret de ser atès en qualsevol de les dues llengües oficials en els establiments oberts al públic, ja que assegura que «ignorarà tant la STC [sentència del Tribunal Constitucional] com els recursos que s’hi han presentat.»

Per àmbits més concrets, es planteja potenciar la presència del català en els mitjans de comunicació locals. Igualment, la política lingüística de l’Ajuntament ha de tenir un caràcter transversal i cal que abasti tots els sectors i actuacions municipals. Proposa impulsar plans de formació del personal de l’Ajuntament fins a dotar-los de l’autonomia lingüística necessària. ICV considera que el món laboral ha de ser l’àmbit d’actuació prioritari per a la normalització de la llengua, per aquest motiu vol establir incentius fiscals per a les empreses i comerços que iniciïn processos de normalització lingüística en totes les fases del procés de producció i comercialització.

Des del meu punt de vista, un dels punts del programa que no s’acaben d’entendre és el referit a la participació. Per exemple quan proposa «fomentar la participació d’associacions i entitats en el disseny de polítiques i d’actuacions de normalització lingüística» (no cal dir que per tirar endavant plans de normalització cal escoltar tots els agents, generar complicitats i arribar a consensos, però el disseny i l’execució ha d’anar a càrrec dels tècnics, que són els que en saben). O en aquest altre punt: «revaloritzar les aportacions que la gent gran fa a altres persones del seu entorn i de la societat: transmissió intergeneracional de la llengua, de la cultura i dels valors progressistes» (per més llegeixo que l’enunciat, no entenc què vol dir).

Els ecosocialistes repeteixen diverses vegades al llarg del programa que el català ha de ser la llengua comuna de tota la ciutadania, i que és un factor d’inclusió que permet vertebrar la pluralitat existent en la nostra societat, per això descriu una sèrie de col·lectius (nova immigració, en especial les dones, o bosses d’exclusió lingüística) als quals caldria facilitar-los l’aprenentatge de l’idioma.

En conclusió, l’apartat de política lingüística d’ICV és ambiciós. Recull la idea treballada per la Generalitat en les darreres legislatures de vincular llengua a cohesió social i igualtat d’oportunitats. Algunes de les mesures que proposen serien altament positives per al futur de l’idioma, com ara establir incentius fiscals a les empreses perquè iniciïn processos de normalització lingüística; és una manera més amable de promoure l’idioma que no a través de les sancions. D’altres mesures semblen més difícilment realitzables: dotar de més pressupost el CPNL per estabilitzar-ne la plantilla i oferir un millor servei és una qüestió urgent… que s’arrossega de fa temps, de quan ICV tenia responsabilitats de govern, tant a la Generalitat com a l’Ajuntament. Així mateix, caldrà veure si compleixen l’amenaça de no acatar la STC en matèria lingüística en cas que tornin a governar la ciutat.

Entrades relacionades:
Eleccions municipals 2011: les propostes en política lingüística
Propostes de política lingüística del PSC
Propostes de política lingüística de CiU
Propostes de política lingüística del PP
Propostes de política lingüística d’UxB

Deixa un comentari